Grondradar

Grondradartechniek

De grondradar is een non-destructieve methode om boomwortels te detecteren. Het betreft een geofysische meetmethode die gebruik maakt van elektromagnetische signalen. Door inzet van een radar kan in combinatie met referentiegegevens een beeld worden verkregen van de bodemopbouw en materialen alsmede de afwijkingen in de bodem.

Situering boomwortels

De grondradar kan de ligging van boomwortels, kabels en leidingen en andere ondergrondse obstakels in beeld brengen. Dergelijke ondergrondse objecten vertonen karakteristieke afwijkingen in de vorm van hyperbolen op de uitleesapparatuur. Door met de grondradar verschillende meetlijnen te maken langs een boom kan een goed beeld worden verkregen van de globale positie, intensiteit en diepteligging van beworteling. Ook kan verschil in wortelintensiteit gemeten worden ter plaatse van een trottoir, parkeervak en/of weggedeelte.

In het beeld rechts is een radarprofiel opgenomen (rood zijn indicaties van wortels en geel zijn indicaties van kabels/ leidingen). De reflectiesterktes verschillen onderling en worden door een radarspecialist in samenwerking met een boomspecialist geïnterpreteerd.

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

Neem contact op ›

Boomspecialisten projecten

Neem contact op