Ontwikkeling Singelgrachtgarage-Marnix

SingelgrachtSingelgracht

Project

Ontwikkeling Singelgrachtgarage-Marnix

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Mobilis B.V.

Specialisme

Advies en boomverzorging

Uitvoering

2019 – heden

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Gemeente Amsterdam ontwikkelt in het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) de Singelgrachtgarage-Marnix. Deze parkeergarage onder de Singelgracht gaat ruimte bieden voor 800 parkeerplekken, waardoor bovengrondse parkeerruimte komt te vervallen. Dit komt onder meer ten goede aan groenvoorzieningen. De ruimte is bedoeld voor bewoners en gevestigde ondernemers uit de Frederik Hendrikbuurt en de Jordaan.

De gemeente heeft TBI-onderneming Mobilis B.V. geselecteerd voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de Singelgrachtgarage-Marnix. Voorbereidende werkzaamheden starten vanaf de zomer van 2020 en de bouw duurt tot begin 2024. Copijn Boomspecialisten is gevraagd door TBI-onderneming Mobilis B.V. om de adviesrol op haar te nemen voor het bomenbehoud.

 

De oplossing

Copijn Boomspecialisten is sinds de tenderfase betrokken bij de advisering omtrent de inpassingsvraagstukken betreffende de bestaande bomen. In het projectgebied staan ruim honderd bomen waarvan diverse monumentale exemplaren. Bij meerdere bomen wordt binnen de zone gewerkt waar essentiële beworteling aanwezig is of waar dikkere takken zijn die niet zomaar verwijderd kunnen worden. Bouwactiviteiten binnen deze zogenoemde kwetsbare zone kunnen schade toebrengen aan de boom. Een intensief bouwproces vraagt daarom maatwerk en voorzichtigheid in de omgang met bomen.

Al vroeg in het planproces is daarom een integraal projectteam gevormd om de raakvlakken tussen bomen en bouw nader te bekijken. Hiervoor zijn alternatieve uitvoeringstechnieken bedacht, randvoorwaarden opgesteld en beschermende maatregelen toegepast. Er is in de planvorming door middel van een 3D-model per boom bekeken in welke bouwfase er knelpunten optreden. Dit maatwerk is nodig om op detailniveau te kunnen adviseren over de inpassingsvraagstukken. Zo is er gericht geadviseerd over de inpassing van damwanden en overhangende boomkronen, het plaatsen van entreevoorzieningen in relatie tot beworteling en het uitvoeren van groeiplaatsverbetering.

Om het juiste advies te geven, heeft Copijn Boomspecialisten een Bomen Effect Analyse en een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld en houden wij toezicht. Naast de toezicht op het gehele proces, sturen wij ook de boomverzorgers aan die conform de opgestelde plannen moeten snoeien om voldoende werkruimte te realiseren.

Op deze manier werken we samen voor een vitale en groene stad om met de bouw ook het bomenbestand te behouden voor de toekomst.

 

Delen:
Terug naar projecten