Richtlijn Bomen Effect Analyse
10 dec

Richtlijn Bomen Effect Analyse

In 2003 is de Bomen Effect Analyse (BEA) geïntroduceerd door de Bomenstichting in de vorm van een modelbeoordeling met enkele vaste onderdelen. Sindsdien is de BEA veelvuldig toegepast in uiteenlopende projecten en ook breder beleidsmatig vastgelegd. Mensen zien bomen steeds meer als kapitaalgoederen in de openbare ruimte, net als bruggen en wegen. Dit bewijst ook de inzet van het softwareprogramma i-Tree dat baten van bomen berekent.
In de afgelopen jaren zijn werkwijzen in projecten veranderd. Daarnaast was er in de praktijk een groeiende behoefte aan uniformiteit in aanpak en doorvertaling naar een ontwerp- en uitvoeringsproces. Tijd voor een verbeterde versie: de Richtlijn Bomen Effect Analyse.

Reeds in 2003 was er behoefte aan een modelbeoordeling om de mogelijke effecten van activiteiten in de buitenruimte nabij bomen in kaart te brengen. De effecten op bomen worden onderbouwd in beeld gebracht middels een BEA. Het doel van een BEA is om de boom een evenwichtige plek te geven in de planvoorbereiding en besluitvorming bij activiteiten in de buitenruimte. Hierbij kijken we naar de waarde en de functie die de boom vertegenwoordigt. Daarnaast kijken we ook naar alternatieven van een ontwerp of ingreep. Daarbij zijn er randvoorwaarden opgesteld die gelden voor de inpassing van groene kapitaalgoetroderen in het project.

Richtlijn Bomen Effect Analyse

Midden mei 2019 is de Richtlijn Bomen Effect Analyse (Richtlijn BEA) gepresenteerd door de Bomenstichting en de CROW. Belangrijke stap voorwaarts is dat de Richtlijn BEA een uniforme opzet heeft met twaalf bouwstenen. Hierbij is een checklist met essentiële vragen opgenomen. Dit helpt de boomadviseur een complete beoordeling te maken met goede onderbouwde keuzes. Verder wordt aandacht besteedt aan de BEA in het omgevingsrecht en staan er ook handreikingen in voor de opdrachtgever zoals een projectontwikkelaar of overheidsinstantie.

Gebruik van de bouwstenen garanderen een uniforme en complete beoordeling afhankelijk van de projectfase waar men zich in bevindt. Dit betreft altijd maatwerk. De bouwstenen bevatten ondermeer een checklist over de uitgangspunten van het project, conditie en kwaliteit van de boom, impact van de uitvoering en een conclusie met alternatieven en/of randvoorwaarden. Uiteindelijk geeft de BEA antwoord op de vraag of behoud van de bomen mogelijk is als de voorgenomen activiteit plaats gaat vinden. Alle essentiële punten die aan dit antwoord ten grondslag liggen zijn opgenomen in de twaalf bouwstenen.

Richtlijn Bomen Effect Analyse Infographic

Richtlijn BEA zorgt voor een integrale aanpak

De Richtlijn BEA is een onmisbaar onderdeel bij projectontwikkeling om integrale afwegingen te maken met alle vakdisciplines. Deze integrale afwegingen vragen om deskundige en objectieve informatie over de aanwezige bomen en de mogelijke alternatieven. Een alternatief kan zijn om het plan of de uitvoeringstechniek aan te passen zodat behoud van bomen wél mogelijk is met bijvoorbeeld optimalisering van de groeiplaats. Deze alternatieven worden zoveel mogelijk concreet uitgewerkt in overleg en afstemming met experts op andere vakgebieden. Dit vraagt een integrale benadering met begrip voor elkaars expertise. Zodoende zijn vaak integraal afgewogen alternatieven mogelijk.

Copijn integreert de Richtlijn BEA in de projecten om in alle fases boomtechnische vraagstukken te betrekken. Ons doel hiermee is om een goede onderbouwing te leveren voor bomen die het waard zijn te behouden en adviezen uit te brengen voor optimalisatie van groeiplaatsen en herplant als bomen niet te behouden zijn.

Lees het project van de Gemeentewerf Zeist en ontdek wat het effect is van de Richtlijn BEA.

Terug naar nieuws