Bomen Effect Analyse en Quickscan Flora en Fauna Gemeente Zeist

Conditiekaart bomen Gemeente Zeist Gemeentewerf Copijn

Bomen conditiekaart voor nieuw gemeentewerf bedrijventerrein Dijnselburg

Hoogtemeting met isolijnen Gemeente Zeist Gemeentewerf Copijn

Hoogtemeting met isolijnen met tussenlijnen van elk 5 centimeter (grijs)

Potentieel leefgebied van de hazelworm Gemeente Zeist Gemeentewerf Copijn

Potentieel leefgebied van de hazelworm.

Project

Bomen Effect Analyse en Quickscan Flora en Fauna Gemeente Zeist

Locatie

Johannes Postlaan, Zeist

Opdrachtgever

Gemeente Zeist

Specialisme

Advies, Bomen Effect Analyse, Boombeleid, Boomtechnisch Onderzoek, Quickscan Flora en Fauna, VTA

Uitvoering

2019

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Gemeente Zeist heeft Copijn Boomspecialisten benaderd om de (on)mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een nieuwe gemeentewerf. Het gaat om een nieuwe locatie op het bedrijventerrein Dijnselburg aan de Johannes Postlaan te Zeist.

De huidige gemeentewerf aan de Van Renesselaan is door uitbesteding van een aantal activiteiten te groot geworden. Daarnaast is het gebouw verouderd en onvoldoende duurzaam. Tijdens het onderzoek naar een nieuwe locatie kwam de Johannes Postlaan naar voren als het meest geschikt. In 2021 moet de nieuwe locatie gereed zijn voor gebruik.

Het terrein voor de nieuwe gemeentewerf ligt al enige tijd braak. Inmiddels heeft zich hier een pionierbegroeiing ontwikkeld. Daarbij komt dat de locatie in een gebied ligt met diverse groenstructuren waaronder een bosstrook. De wens is om de gemeentewerf zo natuurinclusief mogelijk te ontwerpen. Tevens dienen de plannen aan te sluiten bij het Groenstructuurplan en de Ecologische Hoofdstructuur van Gemeente Zeist.

De oplossing

De gemeente heeft Copijn aan het beginstadium van het ontwerpproces bij het project betrokken. Dit helpt met een gefundeerd advies uit te brengen voor duurzaam bomenbehoud. Er is een bomeninventarisatie, inmeting van het terrein inclusief hoogtelijnen en een quickscan flora en fauna uitgevoerd.

Voor de inmeting zijn er 100 bomen op het terrein ingemeten. Om een goed beeld te krijgen is de hoogtemeting in 3D gemaakt. Een onderdeel van de inventarisatie is een waarde beoordeling van de houtopstand. Dit geeft belangrijke kaders mee voor het ontwerp.

Naast de bomenbeoordeling is een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Vervolgens is er nader onderzoek verricht. Het nader onderzoek was van belang gezien de kans op vestiging in het gebied door de hazelworm. De hazelworm (een hagedis) is een beschermde diersoort. Uit het onderzoek bleek dat er in potentie geschikt leefgebied aanwezig is in het plangebied. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig voor de hazelworm.

Met de aangeleverde data kan de gemeente momenteel verder met het ontwerpproces. De gemeente geeft de gestelde kaders mee aan een architect. In de vervolg fase wordt Copijn opnieuw betrokken bij de plannen om nader te gaan kijken naar de inpassingsmogelijkheden op een gedetailleerder schaalniveau. Dit alles moet leiden tot een afgewogen plan met duurzame inrichting waarbij de waardevolle groenstructuren behouden blijft en een kwalitatief hoogwaardige inrichting voor natuur kan worden gecreëerd.

Delen:
Terug naar projecten