Inmeting en VTA Vliegbasis Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg Copijn VTA

Bron: Siebe Swart

VliegbasisSoesterbergBoomtechnisch onderzoek

VliegbasisSoesterbergBoomtechnisch onderzoek1

VliegbasisSoesterbergBoomtechnisch onderzoek3

Project

Inmeting en VTA Vliegbasis Soesterberg

Locatie

Vliegbasis Soesterberg

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Specialisme

Boomtechnisch onderzoek + VTA

Uitvoering

2016

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

De voormalige Vliegbasis Soesterberg bestaat uit uitgestrekte terreinen met een open karakter en langs de randen diverse bosgebieden. Het terrein grenst onder meer aan een aantal fraaie oude landgoederen. Vanwege de militaire functie zijn grote delen van de terreinen ca. 50 jaar lang afgesloten geweest voor het publiek. Een deel is inmiddels weer opengesteld voor het publiek en heeft een recreatieve en natuurfunctie gekregen. In verband met de huidige herinrichtingsplannen waaronder het bouwen van een aantal woonblokken is het van belang om te weten wat er aan bomen aanwezig is en wat de kwaliteit van het bomenbestand is in deze gebieden.

De oplossing

Copijn heeft de bomen in een aantal voor het publiek nog altijd afgesloten bosgebieden gedetailleerd in beeld gebracht. Op een door de Provincie Utrecht aangeleverde ondergrond zijn de bomen allereerst ingemeten op X- en Y coördinaten en op Z coördinaten (hoogte). Aangezien een belangrijk deel van de werkzaamheden plaats moest hebben in een gesloten bos hebben we eerst door middel van handmatige snoei de nodige zichtlijnen gecreëerd. De snoei moest handmatig worden uitgevoerd om de aanwezige fauna zo min mogelijk te verstoren. Op deze manier zijn er ruim 2.500 bomen op kaart gezet. Aansluitend op de inmeting volgde de inspectiefase. Alle bomen door deze bosgebieden zijn op VTA (Visual Tree Assessment) geïnspecteerd. De opname aspecten hebben onder meer betrekking op de boomsoort, de omvang, conditie, kwaliteit en toekomstverwachting. Eventuele gebreken en specifieke kenmerken zijn eveneens genoteerd. Met de gegevens is nu inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteit van de bomen en boomgroepen is. In de nadere uitwerking van de herinrichtingsplannen kan men met geconstateerde boomwaarden zoveel mogelijk rekening houden en doelgericht haar keuzes maken voor het al dan niet behouden of inpassen van bomen of bosgebieden.

Delen:
Terug naar projecten