Impressie knooppunt Hoevelaken
24 apr

Inmeting en bomeninventarisatie (BEA) knooppunt Hoevelaken

Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Hierdoor staat er vaak file. De komende jaren pakt Rijkswaterstaat het knooppunt aan. Daarmee verbetert de bereikbaarheid van Midden-Nederland en vermindert de luchtvervuiling en geluidoverlast. De veranderende ruimtelijke situatie zal op diverse punten gevolgen hebben voor hier aanwezige bomen en houtopstanden. Copijn Advies heeft daarom in opdracht van de Combinatie A1|28 een inmeting en bomeninventarisatie (BEA) uitgevoerd op 6 locaties ten zuiden, noorden en oosten van het knooppunt Hoevelaken.

Binnen het totale projectgebied zijn zes deellocaties aangewezen waar nader is gekeken naar de samenstelling en kwaliteit van de hier aanwezige bomen en naar de effecten die door de geplande ruimtelijke aanpassingen voor deze bomen zouden ontstaan. Het betreft een integrale benadering waarbij tevens is gekeken naar de mogelijkheden tot behoud en inpassing, de functie en waarde van de te behouden en de te vellen bomen en de diverse beleidsaspecten waarmee hier rekening moet worden gehouden.

De bomeninventarisatie is bedoeld om naast de huidige kwaliteit van de bomen eventuele aanpassingen aan het ontwerp tijdig door te voeren om waar mogelijk negatieve effecten zoveel mogelijk tegen te gaan Waardevolle bomen, boslanen of parkbos kan daardoor mogelijk gehandhaafd blijven of verder ontwikkeld worden. Er is gezocht naar het creëren van meerwaarde door herplant en het aanbrengen van meer diversiteit en gradiënten in deze monotone bosrand.

De diverse locaties, soorten houtopstanden en diverse beleidskaders maakt de opgave complex.
Om tussen 2023 en 2025 de gefaseerde openstelling mogelijk te maken is de inventarisatie belangrijke input voor het Ontwerp Tracébesluit.

Terug naar nieuws