Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Vorstelijk Complex

Periode
-
2008
Opdrachtgever
-
SITA Remediation
Lokatie
-

Om toekomstige bebouwing mogelijk te maken, is in dit project een grondwaterstandverlaging door bronbemaling toegepast. Deze tijdelijke grondwateronttrekking is van grote invloed op de vochthuishouding in de bodem, wat gevolgen heeft voor de vochtopname van de bomen. In het vochtmonitoringsplan is onder andere informatie opgenomen aangaande het verwachte debiet, conditiestaat van de bomen (nulsituatie), droogtegevoeligheid van de bodem en eventuele maatregelen om de vochttoestand te herstellen. Om de vochttoestand te monitoren zijn er vochtsensoren geplaatst die afhankelijk van de situatie frequent worden gemeten. Na de bronbemaling zijn de bomen opnieuw beoordeeld en is een nazorgplan opgesteld voor een duurzaam boombehoud.