Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Flora- en faunascans

Periode
-
2010 -
Status
-
Lopend
Opdrachtgever
-
Arcadis
Lokatie
-
In en om Goor

Sinds 2008 is Copijn betrokken bij de uitvoering van de `Saneringsregeling asbestwegen` in Goor en Hardewijk. Deze regeling stelde particulieren in de gelegenheid om kosteloos asbest te laten verwijderen dat tot in de jaren `80 als verharding in erven en toegangswegen is gebruikt. Voorafgaand aan deze saneringen zijn belemmerende groenobjecten door Copijn geïnventariseerd en wordt een impactanalyse opgesteld. Naast groeninventarisaties worden ook reguliere quickscans uitgevoerd die mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna vaststelt. Deze quickscans zijn ruim van te voeren uitgevoerd.

Voordat de saneringen daadwerkelijk aanvangt inspecteert Copijn de locaties nogmaals op beschermde flora en fauna. Het gaat hier bijvoorbeeld om vogels die ten tijde van nestbouw, broeden of het verzorgen van het broedsel niet verstoord mogen worden. Ook holenbroeders en rustlocaties in onder andere schuren worden door Copijn geïnspecteerd. Zodra een verstoring door saneringswerkzaamheden mogelijk wordt bevonden wordt de sanering niet uitgevoerd. Op een later tijdstip herhaalt zich deze inspectie en wordt afhankelijk van de inspectieresultaten de sanering alsnog uitgevoerd.

Tijdens de inspectie zijn nesten waargenomen met actieve vogels die zich bezighielden met nestbouw, broeden of het verzorgen van het broedsel.